De kracht van beeldende expressie

Daphne Ritzen, beeldend therapeut en beeldend kunstenaar

Formulieren

AVG – Behandelovereenkomst – Wkkgz

AVG
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Na uw expliciete toestemming, worden gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn in het dossier opgenomen. Gegevens die ik mogelijk heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. In het geval van een datalek zal ik u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen indien deze mogelijk ernstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer. Ik werk met papieren dossiers die bewaard worden in een afgesloten archiefkast.

U heeft het recht uw dossier in te zien, aan te vullen of te verwijderen. Aan dit laatste kan niet zonder meer in elke situatie gehoor worden gegeven van wege wettelijke bepalingen. Cliënt en therapeut zullen dit uitzoeken op het moment dat dit aan de orde is. Persoonlijke notities die ik n.a.v. de behandeling maak zijn niet ter inzage.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult.

Mijn accountant heeft geen inzage in deze informatie.

Versie d.d. 5-2-2023

 

Behandelovereenkomst

We hebben na een eerste kennismaking besloten om een behandeltraject aan te gaan.
Om misverstanden te voorkomen, volgen hieronder een aantal spelregels. Als er naar aanleiding hiervan vragen zijn, hoor ik deze graag.

De sessies vinden plaats op uw huisadres of op het adres van mijn praktijk in Zeist.
De sessies duren één uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. Door vakanties ed. zal dat niet altijd helemaal haalbaar zijn.

De kosten van een consult bedragen €72 per uur. Dit is inclusief materiaal. Bepaalde verzekeraars vergoeden vaktherapie (gedeeltelijk) onder de kop ‘Alternatieve geneeswijzen’. U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van de facturen bij uw zorgverzekering.

De werkstukken blijven in de therapieruimte zodat we er samen op terug kunnen kijken. Op het moment dat het therapietraject wordt afgesloten kunt u alle werkstukken meenemen.

Afzeggen is mogelijk tot 24 uur van te voren, daarna zal ik het bedrag in rekening brengen.

U geeft me toestemming u een factuur via de mail toe te sturen, deze verstuur ik eenmaal per maand.

Na een aantal afspraken kunt u besluiten door te gaan en formuleren we (voorlopige) behandeldoelen.

Uw doelstellingen, wensen en ideeën zijn de leidraad voor de therapie. Waar wilt u mee aan de slag en wat wilt u bereiken. Het is belangrijk een leidraad te formuleren. Regelmatig evalueren we of de beeldende therapie u op weg helpt uw doel te bereiken.

Informatie over uw achtergrond (indien nodig) vraag ik nadrukkelijk alleen met uw toestemming aan bij uw verwijzer.

U zult het meest van therapie profiteren als u ook buiten de therapietijd bezig blijft. Niet per se met beeldend werken, maar door na te denken over de opgedane ervaringen en bewust te kijken naar hoe deze te herkennen zijn in uw dagelijkse leven.

Mocht u op enig moment besluiten te willen stoppen met de therapie, dan kan dat. Het is gewenst daar samen naar te kijken in een laatste sessie.

De laatste keer zal ik u attent maken op het Tevredenheidsonderzoek van mijn beroepsvereniging. De invulling hiervan is niet verplicht maar wordt wel gewaardeerd. https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenheidsonderzoek_VVT

Mogelijke klachten bespreek ik het liefst in een persoonlijk contact. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich beroepen op de klachtenprocedure bij de Federatie voor Vaktherapie. Deze is te vinden via de FVB website. (fvb.vaktherapie.nl)

Als vrijgevestigd therapeut ben ik ook aangesloten bij het NIBIG. Meer informatie hierover vindt u verder op deze pagina.

Door ondertekening bevestigd u de AGV verklaring op mijn website gelezen te hebben.

Voor het gemak kan toestemming ook via de mail gegeven worden door aan te geven dat deze tekst gelezen en akkoord bevonden is.

Voor akkoord

naam:                                                                                        datum:

 

 

Wkkgz informatie

Informatie over de Wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wkkgz worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet, via mijn lidmaatschap bij het NIBIG, aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Het is van belang dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt zodat we kunnen kijken hoe we er samen uit kunnen komen. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan kunt u gratis gebruikmaken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 2018 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie (NIBIG) aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG