De kracht van beeldende expressie

Daphne Ritzen, beeldend therapeut en beeldend kunstenaar

AVG

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Na uw expliciete toestemming, worden gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn in het dossier opgenomen. Gegevens die ik mogelijk heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. In het geval van een datalek zal ik u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen indien deze mogelijk ernstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer. Ik werk met papieren dossiers die bewaard worden in een afgesloten archiefkast.

U heeft het recht uw dossier in te zien, aan te vullen of te verwijderen. Aan dit laatste kan niet zonder meer in elke situatie gehoor worden gegeven van wege wettelijke bepalingen. Cliënt en therapeut zullen dit uitzoeken op het moment dat dit aan de orde is. Persoonlijke notities die ik n.a.v. de behandeling maak zijn niet ter inzage.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult.

Mijn accountant heeft geen inzage in deze informatie.

Versie d.d. 23-6-2022